Národní památkový ústav
správa státního zámku v Hořovicích
národní kulturní památka


Návštěvní řád
Tento Návštěvní řád upravuje práva a povinnosti návštěvníků areálu zámku a parku Hořovice.


Článek 1 – Návštěvní doba:
1.    

Zámek je návštěvníkům přístupný v měsících duben až říjen takto :

  • duben a říjen

od 10.00 do 16.00 hod., soboty, neděle a státní svátky (všední dny pouze pro předem objednané skupiny nad 10 osob)

  • květen a září

od 10.00 do 16.00 hod., úterý až neděle

  • červen až srpen

od 10.00 do 17.00 hod., úterý až neděle

  • listopad až březen

zavřeno

Polední přestávka zpravidla od 12.00 do 12.45 hod.

Zavírací den pondělí nebo den následující po státním svátku.

Prohlídku mimo tuto dobu povoluje správa zámku za zvláštních podmínek.


2.    

Park v rozsahu obvodových zdí je návštěvníkům přístupný celoročně viz samostaný Návštěvní řád parku.

Prohlídka parku je na vlastní nebezpečí, v zimních měsících se cesty neudržují.


Článek 2 – Vstupné:
1.      

Za prohlídku zámku je návštěvník povinen zaplatit vstupné. Výši vstupného upravuje zvláštní ceník, který je nedílnou součástí tohoto Návštěvního řádu a je umístěn na viditelném místě.

2.      

Tlumočit výklad průvodce je dovoleno pouze v  případě, že správa zámku není schopna výklad v požadovaném jazyce zajistit. V případě, že probíhá výklad v českém jazyce i pro další návštěvníky, je tlumočení výkladu průvodce zakázáno.

3.      

Prohlídka parku je volná a návštěvníci vstupné neplatí.


Článek 3 – Prohlídka zámeckých expozic:
1.     

Prohlídka se koná výhradně za účasti průvodce ve skupinách v minimálním počtu 5 platících návštěvníků.

Maximální počet návštěvníků v jedné skupině je je 25 osob. Méně než 5 osob zahájí prohlídku nejpozději 30 minut po stanoveném začátku prohlídky. Začátek prohlídky je vyznačen na vstupence. Vstupenka je platná pouze na vyznačenou prohlídku. Návštěvníci s platnou vstupenkou se shromáždí ve vstupní hale, kde průvodce ověří před začátkem prohlídky platnost jejich vstupenek a vpustí je do expozice. Zmešká-li návštěvník  prohlídku, na kterou má vyznačený čas na vstupence, je vstupenka neplatná a návštěvník nemá nárok na vrácení vstupného.

2.     

Hromadným návštěvám lze zajistit po předchozí rezervaci prohlídku na určitý den a hodinu v rámci provozní doby objektu. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před stanoveným začátkem prohlídky v pokladně zámku, ztrácí právo na přednostní prohlídku objektu. Prohlídka mimo sezónu (listopad - březen) je možná výhradně po předchozí písemně potvrzené rezervaci pro skupinu minimálně 10 platících osob. V případě, že skupina tento počet nenaplňuje, je povinna doplatit vstupné i za neobsazená místa do výše uvedeného počtu.

3.    

Děti ve věku do 10 let mají do areálu památkového objektu povolen přístup pouze v doprovodu dospělých.

4.    

Návštěvníci jsou povinni řídit se po celou dobu svého pobytu v areálu státního zámku v Hořovicích pokyny zaměstnanců správy zámku.

5.     

Návštěvníci nesmí vstupovat do expozic s deštníky, zavazadly, kabelami, dětskými kočárky, zbraněmi, nebezpečnými látkami, jídlem a pitím, apod.

6.      

Při neuposlechnutí pokynů pracovníků správy zámku vydaných v zájmu bezpečnosti návštěvníků, organizaci návštěvnického provozu nebo ochrany objektu a sbírek, bude návštěvník z objektu vykázán bez ohledu na náhradu vstupného a je povinen neprodleně opustit areál zámku. Kromě toho se vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.

7.      

Osobám důvodně podezřelým z opilosti je přístup do objektu zakázán.

8.      

Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném nebo nedostatečném oděvu.

9.     

Je zakázáno jakkoliv poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, park a jiný majetek Národního památkového ústavu  v areálu objektu. Zejména je zakázáno:

a/ dotýkat se vystavených předmětů a stěn

b/ psát nebo malovat po stěnách, nebo je jinak poškozovat

c/ opírat o stěny zámku jízdní kola

d/ rušit hlukem, hlasitým hovorem, zpěvem, hudbou, telefonováním z mobilního telefonu apod. výklad průvodce či jinak ztěžovat návštěvníkům prohlídku objektu

e/ jíst, pít v prostorách zámku, či vstupovat do objektu se zmrzlinou, nápoji, apod.

f/ kouřit v prostorách zámku či jinak manipulovat s otevřeným ohněm

g/ parkovat motorovými vozidly ve vjezdu do areálu objektu či nevhodným parkováním bránit návštěvníkům v přístupu do objektu

h/ při konání svatebních obřadů, koncertů či jiných kulturních a společenských akcí tyto jakkoli narušovat

i/ do zámeckých prostor je zakázáno vodit psy či jiná zvířata; pohyb psů v zámeckém parku je možný pouze na vodítku pod stálým dohledem majitele

j/ trhat nebo jinak poškozovat parkovou zeleň, pohybovat se mimo cesty, odhazovat odpadky, jezdit na kole, hrát míčové hry, tábořit, rozdělávat ohně, apod.

10.  

V interiéru zámku je přísný zákaz fotografování a filmování či jiné dokumentování prohlídkové trasy. Fotografování a filmování pro komerční účely se řídí zvláštním předpisem.


Článek 4 – Závěrečná ustanovení:
1.     

Přání, pochvaly, připomínky a stížnosti mohou návštěvníci uplatnit v pokladně zámku či u vedoucího správy objektu nebo jeho zástupce. Kromě toho má návštěvník právo obrátit se písemně, ústně, či telefonicky na Národní památkový ústav.

2.      

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016.

 


Bc. Libor Knížek

vedoucí odboru správy státního zámku v Hořovicích