Obnova zámku

Zámek v Hořovicích díky nevhodnému využívání po druhé světové válce utrpěl značné škody. Prudce se také zhoršil technický stav budovy, který byl špatný již za dob posledních šlechtických majitelů. Objekt se podařilo zachránít generální rekonstrukcí v 80. letech. Opravy však nebyly nikdy zcela dokončeny, některé byly poplatné své době, některé limitovány dostupným materiálem a technologiemi. Stavební a restaurátorské práce se nyní soustřeďují především na opravy střech, odvlhčovacího systému budovy, restaurování uměleckých děl, obnovu původního vzhledu historických interiérů včetně rekonstrukce původních výmaleb, obnovu odstraněných detailů a v neposlední řadě znovuzrození zámeckého parku.

Uskutečněné akce:

2013

Stavební obnova

V roce 2013 byly provedeny následující stavební a restaurátorské práce:

 • Oprava fasády dvorní arkády severního křídl
 • Oprava vstupních exteriérů předního čestného dvora
 • Fasády v přízemí křídel
 • Restaurování portálu, hesenských lvů na bráně, oprava cest a osazení replik původních rokokových luceren
 • Obnova altánu v anglické zahradě
 • Obnova vodárny v anglické zahradě
 • Odstranění zatékání na zahradním schodišti

 

2012

Stavební obnova

V roce 2012 byly provedeny následující práce:

 • Obnova pilířů čestného dvora
 • Oprava fasády u hlavního vstupu
 • Oprava oken severního křídla
 • Oprava litinových zábradlí
 • Úprava bývalého sociálního zařízení na zimoviště květin
 • Oprava dlažby v koupelně
 • Zmlazení živých plotů na nádvoří
 • Oprava páteřní cesty v anglickém parku
 •  

2011

Stavební obnova

 • Na základě expozičního plánu byla v zimě nahrazena dlouhodobá výstava umělecké litiny expozicí služebnictva
 • Na jarní měsíce byly naplánovány drobné opravy dožilých omtek
 • Obnova parku pokračovala revitalizací habrové aleje a novou úpravou parteru anglické zahrady

 

2010

Restaurování a stavební obnova

 • V lednu a únoru probíhala oprava salonků v severním křídle.
 • Obnovy se dočkala dožilá elektroinstalace i výmalba.
 • Zrenovovány byly dva salonky určené jako zázemí pro svatební obřady a sakristie.
 • Zmodernizováno bylo i sociální zařízení s kuchyňkou za sakristií. Práce podobného rozsahu byly provedeny i v Italské a Lovecké chodbě v hlavní budově.
 • Zásadní stavební akcí roku 2010 bylo dokončení opravy střechy severního křídla z PZAD. Přes všechny problémy se podařilo celou akci dokončit. Do příštích let zůstává úkol dokončit opravu fasády a přízemí křídla.
 • Během letních měsíců byla provedena oprava dvou komínů na hlavní budově
 • Během roku se intenzivně pracovalo na zklidnění a vylepšení tváře hospodářského dvora. Nevyhovující parkoviště při zámku, které způsobovalo zadržování vody u zámku bylo přesunuto k ohradní zdi, opraven byl odvhlčovací kanál u vchodu do dvora, odklidil se stavební materiál u kočárovny a po šedesáti letech se opět rozsvítily litinové lucerny na fasádě.
 • V červnu se nové výmalby dočkaly poslední chodby v přízemí hlavní budovy
 • Nejvýznamnější restaurátorskou akcí bylo restaurování sochařské a stavební části Sluneční brány v zámeckém parku
 • Restaurováním štukové výzdoby kolem krbu byla dokončena oprava oválné knihovny na I. prohlídkovém okruhu
 • V zámeckém parku byla během zimy provedena probírka nemocných stromů a náletů, celkem muselo být odstraněno 18 ks stromů. Na podzim byl obnoven pivoňkový záhon v anglické části parku. Největší akcí byl odborný zmlazovací řez na habrech ve staré aleji.

 

2009

Restaurování a stavební činnost

 • Před zahájením nové sezóny prošly opravou a památkovou obnovou vstupní prostory zámku, poškozené hlavně vzlínající vlhkostí. Vyměněny byly dožívající rozvaděče v bočních chodbách z 80. let, novodobý monochromní bílý nátěr nahradila doložená historická barevnost obou chodeb i vstupního vestibulu. Rukama restaurátorů prošly také původní lucerny
 • Postupná obnova severního křídla (PZAD) pokračovala opravou krovu nad sakristií, sanací dřevomorky v podlaze chodby a ve výměně napadených zhlaví trámů v arkádě.
 • V jarních měsících proběhla první etapa sanace rozsáhlejšího napadení stropů a krovu nad druhým patrem hlavní budovy dřevomorkou domácí.
 • Ve schodišťové hale skončila poslední etapa opravy dveří do čestného dvora
 • Lakýrnické práce na obnově oken pokračovaly v Schaumburské a Italské chodbě
 • Ve staré expozici byla obnovena historická barevnost stěn v Schaumburské chodbě a oválné knihovně
 • Do června se intenzivně připravovala instalace nově opraveného východního křídla. Nově zpřístupněna byla Africká chodba, schodiště s jídelním výtahem, přípravna jídel, malá jídelna, knihovna kněžny, ložnice, orientální salonek, hala východní věže, koupelna, pokoj prince Tassila, přijímací salon a pracovna
 • V říjnu byly v hlavním parteru parku vysazeny dva pyramidální duby (jeden předchůdce již dožil a druhý byl vysazen za dožívající strom)

 

2008

Restaurování a stavební činnost

 • Před zahájením nové návštěvnické sezóny prošly rekonstrukcí výstavní prostory v přízemí východního křídla se stálou expozicí hracích strojků nazvanou "Hudba bez hudebníků".
 • V červenci začala další etapa generální rekonstrukce zámku z Programu záchrany architektonického dědictví s finanční podporou Ministerstva kultury ČR. Jejím předmětem se stalo statické zajištění a rekonstrukce severního křídla. První etapa začala v červenci, kdy stavební firma Archatt rozkryla stropy nad částí severního traktu, přičemž došlo k opravě a částečné výměně krovové konstrukce. Akce bude pokračovat i v příštích letech.
 • O prázdninových měsících byla dokončena rekonstrukce východní věže opravou vnějších oken druhého patra.
 • Po jarní opravě horních oken dveří schodišťové haly do čestného dvora pokračovala na závěr sezóny druhá etapa obnovy samotných dveří. Lakýrnické práce byly dokončeny ve špičkové kvalitě během jednoho měsíce.
 • V závěru roku započaly rozsáhlé instalační práce nové prohlídkové trasy, která bude zahrnovat především nově zrekonstruované východní křídlo se soukromými pokoji majitelů zámku.

 

2007

  Stavební činnost a restaurování
 
 • Opravou fasády skončila na podzim další etapa generální rekonstrukce zámku, která zahrnovala rozsáhlou obnovu východního křídla. Restaurátorsky byly obnoveny štukové doplňky s maskarony nad okny.
 • Již několik let probíhá postupná reinstalace reprezentačních prostorů zámku. Jejím cílem je zrušit uměle vytvořenou expozici z počátku 90. let. V roce 2007 byl rehabilitován původní stav Červeného salonu, jehož podobu zachytila na svém akvarelu hraběnka Nosticová v době druhé světové války.

 

2006

Restaurování, expozice a stavební činnost

 •  Obnova zámku financovaná z Programu záchrany architektonického dědictví pokračovala obnovou fasády východní věže (situované směrem do parku).
 • První prohlídkovou trasu zahrnující reprezentační a společenské prostory zámku obohatily dva pokoje hostinského apartmá. Rozsáhlou a finančně náročnou rekonstrukcí prošly dřevěné konstrukce podlah a stropů, kachlová kamna, rukama restaurátorů prošlo kompletní barokní a empírové vybavení apartmánu. Velmi náročné bylo restaurování původních papírových tapet ze dvacátých let 20. století. Na stropě v ložnici se pod novějšími povrchy podařilo odkrýt původní novobarokní malířskou výzdobu, která však nebyla obnovena a rehabilitován byl tak stav z doby první republiky.

 

2005

 Restaurování a expozice

 • V měsíci březnu došlo k reinstalaci bývalého tzv. Dámského salónku do jeho původní podoby zachycené na dobových obrazových materiálech. Dnešní Zelený salónek byl návštěvníkům poprvé představen o velikonočních svátcích a je součástí I. okruhu. Od května došlo ke zpřístupnění točitého schodiště, které spojuje předpokoj u Hostinského apartmá s přízemím jižního křídla. Návštěvníci I. okruhu mohou tak pohodlně na závěr pohlídky navštívit Galerii umělecké litiny ze sbírek Muzea Českého krasu v Berouně, která je instalovaná v původních pokojích služebnictva.

Stavební činnost a údržba

 • V letních měsících plánujeme obnovu omítek severní věže zámku (směrem do parku), obnovu kovářských a štukových prvků. Odborní pracovníci NPÚ – ÚP v těchto dnech provádějí potřebnou analýzu vzorků, která je ze zákona povinná pro vydání závazného stanoviska KÚ.

 

2004

Restaurování a expozice

 • Restaurátorské práce byly realizovány v přízemí hlavní budovy v prostoru koupelny, další se soustředily na restaurování tří kusů kachlových kamen. Kamna v Pracovně a Hudebním salonku byla restaurována na místě za běžného návštěvního provozu. Podstatně rozsáhlejší zásah si vyžádala kamna z Modrého salonku, která bylo nutno z důvodu statické poruchy pod podlahou demontovat a restaurovat v ateliéru.

Stavební činnost a údržba

 • Hlavní stavební činnost byla soustředěna na pokračování oprav východního křídla, která je financována převážně v rámci PZAD. Stavební práce probíhaly v menší míře také v prostoru předpokoje a točitého schodiště vedoucího do hostinského apartmá v jihozápadním křídle.